Sản phẩm dành PNCT & CCB (8 Sản phẩm)

Pregnacare® Original

Pregnacare® Original
Price: 325.000VND

Pregnacare®Plus Omega-3

Pregnacare®Plus Omega-3
Price: 577.500VND

Osteocare® Tablets

Osteocare® Tablets
Price: 247.500VND

Osteocare®Liquid

Osteocare®Liquid
Price: 287.500VND

Feroglobin®B12 Capsules

Feroglobin®B12 Capsules
Price: 302.500VND

Feroglobin®B12 Liquid

Feroglobin®B12 Liquid
Price: 345.000VND

Diabetone®Original

Diabetone®Original
Price: 350.000VND

Pregnacare®Breast-Feeding

Pregnacare®Breast-Feeding
Price: 725.000VND